100% z energii odnawialnych do 2030 r.

Z energią słoneczną do zwrotu energetycznego – Program Milion Dachów – 100 procent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do 2030 roku – Milion dachów z fotowoltaiką dla Austrii

Austriackie Ministerstwo Ochrony Klimatu (BMK) chce w przyszłej ustawie o rozbudowie energii odnawialnej (EAG) uprościć również finansowanie instalacji fotowoltaicznych na dachach. Minister ochrony klimatu Leonore Gewessler przedstawiła w czwartek 10 września szczegóły planowanych działań: Od 2021 r. w ramach nowej ustawy o rozwoju energetyki odnawialnej (EAG) również dopłaty do fotowoltaiki (PV) zostaną znacznie usprawnione. W centrum uwagi znajdują się dodatkowe podejścia, większa przejrzystość oraz bardziej przejrzysty i dostępny system finansowania.

Milion dachów

Systemy PV powinny być instalowane przede wszystkim na budynkach lub obiektach strukturalnych (np. parkingach, ekranach akustycznych, obiektach operacyjnych). Dużą zaletą jest już istniejąca infrastruktura, na przykład do podłączenia do sieci. Jednak wiele powierzchni dachowych nie nadaje się jeszcze do instalacji PV. W związku z tym planowany jest odpowiedni program towarzyszący, mający na celu poprawę mobilizacji instalacji dachowych. Ponadto od przyszłego roku zostanie udostępniony program finansowania innowacyjnych systemów (systemy zintegrowane z dachem, systemy zintegrowane z budynkiem itp.

 

Do 2030 roku w Austrii ma zostać osiągnięte 100% energii odnawialnej poprzez dodanie jedenastu gigawatów fotowoltaiki - @shutterstock | Roschetzky Photography

Do 2030 roku w Austrii ma zostać osiągnięte 100% energii odnawialnej poprzez dodanie jedenastu gigawatów fotowoltaiki – @shutterstock | Roschetzky Photography

 

Program Milion Dachów

  • Dodanie do 2030 r. 11 GW instalacji fotowoltaicznych, co odpowiada produkcji 11 TWh energii elektrycznej.
  • W perspektywie długoterminowej potencjał PV dla budynków wynosi około 8 TWh – z czego co najmniej 50 % powinno zostać zrealizowane do roku 2030.
  • Jeden dach odpowiada referencyjnej instalacji PV „typowego” domu jednorodzinnego o mocy systemu około 4 kWp.
  • Cel: energia słoneczna dla wszystkich.
  • Odpowiada to obecnemu ekwiwalentowi około miliona dachów

 

Ambitny program „Milion dachów” ma ułatwić wyposażenie dachów i budynków w systemy fotowoltaiczne. Dzięki nowoczesnym systemom fotowoltaicznym coraz więcej dachów i budynków przekształca się w trwałych dostawców energii. Dodatkowe zachęty i skuteczniejsze możliwości finansowania są obecnie motorem ekspansji.

„Transformacja energetyczna jest jednym z najważniejszych projektów w ciągu najbliższych dziesięciu lat. W tym celu wszyscy musimy działać razem. Z dobrym systemem dotacji i stabilnymi ramami prawnymi zapewnimy, że w przyszłości energia słoneczna będzie mogła być produkowana na milionie dachów”, mówi Gewessler.

Zrównoważone inwestycje w fotowoltaikę stanowią istotny wkład w transformację energetyczną i przybliżają Austrię do długoterminowego celu, jakim jest wytwarzanie 100 procent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku.

„Ważną podstawą będzie tu nowa ustawa o rozwoju energii odnawialnej. Dzięki niej tworzymy nowy system wsparcia z ciągłym finansowaniem. I zapewnimy, że każde gospodarstwo domowe będzie mogło produkować co najmniej tyle energii elektrycznej, ile zużywa” – kontynuuje Gewessler.

Większe bezpieczeństwo i przejrzystość planowania

Obecnie za promocję systemów PV odpowiadają dwie różne agencje – Fundusz Klimatyczny i Energetyczny oraz Agencja Rozliczeniowa ds. Zielonej Energii Elektrycznej. Z kolei nowy EWEA skupia się na jednej nowej agencji przetwarzającej fundusze (EAEC processing agency). W ten sposób można zapewnić finansowanie w kilku terminach w roku i tym samym zapewnić ciągłość finansowania. Ponadto ułatwiony jest dostęp do sieci: warunki przyłączenia dla małych systemów przewidują, że całe zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię elektryczną może być pokryte przez fotowoltaikę bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Ponadto planowana jest coroczna kontrola i daleko idące możliwości przepisywania. Niezbędna przejrzystość ze strony operatorów sieci będzie również zakotwiczona w EWEA. Aby bardziej skupić się na budynkach i wysypiskach śmieci, terenach zasklepionych lub w inny sposób zdegradowanych, przewiduje się zniżkę w wysokości około 30 procent dla instalacji na terenach zielonych i rolniczych. Zebrane postępy rozbudowy austriackich instalacji fotowoltaicznych będą również w sposób otwarty, zrozumiały i przejrzysty widoczne w Internecie za pośrednictwem strony internetowej.

Wspólnoty energetyczne

Kolejną ważną dźwignią dla ekspansji systemów PV na dachach będą tak zwane „wspólnoty energii odnawialnej”. Umożliwiają one wspólne korzystanie z lokalnie wytwarzanej energii odnawialnej – na przykład w sąsiedztwie lub w osadzie. Na przykład instalacja PV na dachu straży pożarnej może zaopatrywać szkołę w energię elektryczną na miejscu.

Rozbudowa fotowoltaiki na dachach wymaga obowiązku i dalszych dostosowań na szczeblu wojewódzkim

Federalne Stowarzyszenie Photovoltaic Austria domaga się wprowadzenia obowiązku fotowoltaicznego dla nowych budynków. Program „Milion dachów” może wnieść istotny wkład w transformację energetyczną. Rozbudowa fotowoltaiki na dachach wymaga zaangażowania i dalszych dostosowań na szczeblu wojewódzkim.
Herbert Paierl, Prezes Zarządu Federalnego Stowarzyszenia Photovoltaic Austria (PVA) był obecny na konferencji prasowej i reprezentował głos branży: „Z zadowoleniem przyjmujemy przedstawiony 'Program Milion Dachów’, który ma przyspieszyć ekspansję na dachach Austrii. Aby osiągnąć niezbędny boom w dziedzinie PV, musimy zwolnić hamulec, a do tego potrzebny jest nie tylko rząd federalny, ale również stany i gminy. To właśnie tam znajdują się niezbędne kompetencje, które w pierwszej kolejności umożliwiają budowę i zagospodarowanie terenu. To właśnie tutaj należy podjąć odpowiednie działania na rzecz rewolucji słonecznej.”

Wykorzystanie potencjału dachów wymaga przyjaznych dla PV warunków ramowych

Program „Milion dachów” jest wyraźnym mandatem dla krajów związkowych do podjęcia dalszych ważnych kroków w tym zakresie. Chociaż Austria, licząca 2,4 miliona budynków, ma podobno wystarczająco dużo powierzchni dachowej do produkcji energii słonecznej za pomocą systemów fotowoltaicznych (PV), to z najnowszej analizy Huberta Fechnera wynika, że tylko część – nieco poniżej 20 procent – zasobów budowlanych może być rzeczywiście wykorzystana w ramach obecnych ram prawnych. Czynniki techniczne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, a przede wszystkim biurokratyczne dramatycznie obniżają potencjał dachu. W związku z tym tylko co piąty budynek może być wyposażony w instalację PV. W obecnych warunkach ramowych oznacza to, że można zrealizować tylko połowę „Programu Milion Dachów”. Odpowiada to zainstalowanej mocy PV w wysokości 4 gigawatów (GW) lub 36 % docelowej ekspansji PV w wysokości 11 GW do 2030 roku. Aby wykorzystać fundamentalnie wysoki potencjał powierzchni dachowych w Austrii, należy „odkurzyć” istniejące warunki ramowe i uczynić je bardziej przyjaznymi dla PV oraz stworzyć lepsze bazy informacyjne. Konieczne jest konsekwentne usuwanie barier na poziomie państwowym. „Potencjał dachu musi być w każdym razie w pełni wykorzystany, a pozostałe zdolności będziemy musieli rozwijać w innych dziedzinach. Wymaga to zwiększonego podwójnego wykorzystania miejsc, takich jak ruch uliczny lub otwarte przestrzenie, jak również zastosowania innowacyjnych aplikacji PV na ekranach akustycznych lub jako pływające PV”, Paierl wyjaśnia wszechstronne możliwości zastosowania PV. Planowany program towarzyszący, mający na celu poprawę mobilizacji instalacji dachowych, specjalne pule finansowania dla instalacji innowacyjnych oraz coroczny monitoring są zatem ważnymi środkami do osiągnięcia celu.

Obowiązek PV spowodowałby powstanie kolejnych 20 procent dodatków

Bez obowiązkowego montażu instalacji fotowoltaicznych na nowo powstających budynkach cele „Programu Milion Dachów” są więc mało osiągalne. „Podobne regulacje, takie jak podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej albo spełnienie określonego standardu budowlanego, istnieją już w przypadku nowego budownictwa. Wymagania te mają zostać uzupełnione o obowiązkową instalację systemów PV. Wiedeń daje tu dobry przykład”, podsumowuje Paierl. W ciągu najbliższych 10 lat powstanie 250.000 nowych budynków (założenie: kontynuacja dotychczasowego trendu). Przy ogólnoaustriackim obowiązku PV w samym tylko nowym budownictwie, do 2030 roku można zainstalować moc PV w wysokości 2,1 GWp, co odpowiada 20% niezbędnej ekspansji PV do 2030 roku.