Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności

I. Zakres zastosowania

 1. Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych między kupującym a nami na dostawę towarów. Mają one również zastosowanie do wszystkich przyszłych relacji biznesowych, nawet jeśli nie zostały one ponownie wyraźnie uzgodnione. Odmienne warunki kupującego, których wyraźnie nie uznajemy, nie są dla nas wiążące, nawet jeśli nie wyrazimy wobec nich wyraźnego sprzeciwu. Poniższe warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, gdy realizujemy zamówienie kupującego bez zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych lub odmiennych warunkach kupującego.
 2. Umowy i niniejsze Warunki Sprzedaży określają na piśmie wszystkie porozumienia zawarte między Kupującym a nami w celu wykonania umów kupna-sprzedaży. Wszelkie ustne oświadczenia złożone przez nas przed zawarciem umowy są prawnie niewiążące i zostaną zastąpione pisemną umową, chyba że uzgodniono w niej inaczej.

II Oferta i zawarcie umowy, prawa majątkowe

 1. Możemy przyjąć zamówienie kupującego, które należy zakwalifikować jako ofertę zawarcia umowy kupna, w ciągu dwóch tygodni, wysyłając potwierdzenie zamówienia lub wysyłając zamówione produkty w tym samym okresie.
 2. Nasze oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące, chyba że wyraźnie określiliśmy je jako wiążące.
 3. Zastrzegamy sobie prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności przemysłowej do wszystkich ilustracji, obliczeń, rysunków i innych dokumentów. Kupujący może przekazać je osobom trzecim wyłącznie za naszą pisemną zgodą, niezależnie od tego, czy oznaczyliśmy je jako poufne.

III. warunki płatności

 1. Nasze ceny są cenami loco fabryka bez opakowania, chyba że w potwierdzeniu zamówienia określono inaczej. Nasze ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT. Wykażemy je oddzielnie na fakturze według stawki ustawowej w dniu wystawienia faktury.
 2. Odliczenie rabatu gotówkowego jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie specjalnej pisemnej umowy między nami a kupującym. Cena zakupu jest płatna bez potrąceń niezwłocznie po otrzymaniu faktury przez kupującego, o ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inny termin płatności. Płatność zostanie uznana za dokonaną dopiero wtedy, gdy będziemy mogli dysponować tą kwotą. W przypadku płatności czekiem, płatność uznaje się za dokonaną dopiero w momencie realizacji czeku.
 3. Jeśli kupujący nie wywiąże się z płatności, co nastąpi najpóźniej wtedy, gdy kupujący nie dokona płatności w ciągu 30 dni od otrzymania faktury i terminu płatności, zastosowanie mają przepisy ustawowe.
 4. Kupujący jest uprawniony do potrącenia, nawet w przypadku zgłoszenia wad lub roszczeń wzajemnych, tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, uznane przez nas lub są bezsporne. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

IV. Czas dostawy i wykonania

 1. Daty lub terminy dostaw, które nie zostały wyraźnie uzgodnione jako wiążące, są wyłącznie niewiążącymi informacjami. Podany przez nas czas dostawy rozpoczyna się dopiero po wyjaśnieniu kwestii technicznych. Podobnie, kupujący należycie i terminowo wypełni wszystkie ciążące na nim zobowiązania.
 2. Terminy dostaw i okresy dostaw zostaną odpowiednio przedłużone – również w ramach opóźnienia – w przypadku działania siły wyższej i wszelkich nieprzewidzianych przeszkód występujących po zawarciu umowy, za które nie ponosimy odpowiedzialności (w szczególności również zakłóceń operacyjnych, strajku, lokautu lub zakłóceń tras komunikacyjnych), o ile przeszkody te w sposób oczywisty mają znaczący wpływ na dostawę. Dotyczy to również sytuacji, gdy takie okoliczności wystąpią u naszych dostawców i ich poddostawców.
 3. Jeśli bazowa umowa kupna jest transakcją dostawy w ustalonym terminie w rozumieniu § 286 par. 2 nr 1 BGB lub § 376 HGB, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący jest uprawniony do żądania ustania jego interesu w dalszym wykonywaniu umowy w wyniku opóźnienia w dostawie, za które ponosimy odpowiedzialność. W takim przypadku nasza odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej, zwykle występującej szkody, jeżeli opóźnienie dostawy nie wynika z umyślnego naruszenia umowy, za które ponosimy odpowiedzialność, przy czym należy nam przypisać winę naszych przedstawicieli lub zastępców. Podobnie ponosimy odpowiedzialność wobec kupującego w przypadku opóźnienia dostawy zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli wynika ono z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia umowy, za które ponosimy odpowiedzialność, przy czym należy nam przypisać winę naszych przedstawicieli lub zastępców. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnych, typowych szkód, jeśli opóźnienie w dostawie nie wynika z umyślnego naruszenia umowy, za które ponosimy odpowiedzialność.
 4. W przypadku, gdy opóźnienie dostawy, za które ponosimy odpowiedzialność, wynika z zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego, przy czym należy nam przypisać winę naszych przedstawicieli lub zastępców, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
 5. W przeciwnym razie, w przypadku opóźnienia w dostawie, za które jesteśmy odpowiedzialni, kupujący może żądać zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 3% wartości dostawy za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż 15% wartości dostawy.
 6. Wszelka dalsza odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie, za które jesteśmy odpowiedzialni, jest wykluczona. Dalsze ustawowe roszczenia i prawa kupującego, które przysługują mu oprócz roszczenia o odszkodowanie z tytułu opóźnienia w dostawie, za które ponosimy odpowiedzialność, pozostają nienaruszone.
 7. Jesteśmy uprawnieni do dokonywania częściowych dostaw i świadczenia częściowych usług w dowolnym czasie, o ile jest to uzasadnione dla klienta.
 8. Jeżeli kupujący zwleka z odbiorem, będziemy uprawnieni do żądania odszkodowania za poniesione szkody i wszelkie inne szkody.

dodatkowe wydatki. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący w sposób zawiniony narusza obowiązki współpracy. Ryzyko przypadkowego pogorszenia i przypadkowej utraty przechodzi na kupującego z chwilą wystąpienia zwłoki w odbiorze lub zwłoki dłużnika.

V. Przeniesienie ryzyka – wysyłka/pakowanie

 1. Załadunek i wysyłka są nieubezpieczone i odbywają się na ryzyko kupującego. Dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić życzenia i interesy kupującego w odniesieniu do rodzaju i trasy wysyłki; wszelkie dodatkowe koszty poniesione w wyniku tego – nawet w przypadku uzgodnionej dostawy opłaconej przez przewoźnika – ponosi kupujący.
 2. Nie przyjmujemy zwrotów opakowań transportowych i wszystkich innych opakowań zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opakowań, z wyjątkiem europalet. Kupujący zorganizuje utylizację opakowania na własny koszt.
 3. Jeśli wysyłka zostanie opóźniona na żądanie lub z winy kupującego, będziemy przechowywać towary na koszt i ryzyko kupującego. W tym przypadku powiadomienie o gotowości do wysyłki jest równoznaczne z wysyłką.
 4. Na życzenie i koszt kupującego ubezpieczymy dostawę ubezpieczeniem transportowym.

VI Gwarancja/odpowiedzialność

 1. Roszczenia z tytułu wad ze strony kupującego istnieją tylko wtedy, gdy kupujący należycie wypełnił swoje obowiązki w zakresie kontroli i zgłaszania wad zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Nie dotyczy to kupującego, który jest konsumentem zgodnie z § 13 BGB.
 2. W przypadku uzasadnionych zawiadomień o wadach, jesteśmy zobowiązani do dalszego świadczenia z wyłączeniem praw kupującego do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu (obniżka), chyba że jesteśmy uprawnieni do odmowy dalszego świadczenia na podstawie przepisów ustawowych. Kupujący wyznaczy nam rozsądny termin na późniejsze wykonanie umowy. Późniejsze wykonanie może nastąpić, według wyboru kupującego, poprzez usunięcie wady (naprawa) lub dostawę nowych towarów. W przypadku usuwania wad ponosimy niezbędne koszty, o ile nie są one zwiększone ze względu na to, że przedmiot umowy znajduje się w miejscu innym niż miejsce wykonania umowy. Jeśli dodatkowe świadczenie nie powiodło się, kupujący może, według własnego uznania, zażądać obniżenia ceny zakupu lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Uznaje się, że usunięcie wad nie powiodło się przy drugiej nieudanej próbie, chyba że dalsze próby usunięcia są uzasadnione i akceptowalne dla kupującego ze względu na przedmiot umowy. Kupujący może dochodzić roszczeń odszkodowawczych tylko pod następującymi warunkami z powodu wady, jeśli późniejsze wykonanie nie powiodło się. Prawo nabywcy do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych na następujących warunkach pozostaje nienaruszone.
 3. Roszczenia kupującego z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku od dostarczenia towaru kupującemu, chyba że podstępnie ukryliśmy wadę lub kupujący jest konsumentem; w takim przypadku zastosowanie mają przepisy ustawowe. Nasze zobowiązania wynikające z sekcji VI pkt. 4 i sekcja VI pkt. 5 pozostaje bez zmian.
 4. Zgodnie z przepisami ustawowymi jesteśmy zobowiązani do odebrania nowego towaru lub obniżenia ceny zakupu nawet bez wyznaczania wymaganego w innych przypadkach terminu, jeśli klient kupującego, jako konsument sprzedanej nowej rzeczy ruchomej (zakup towarów konsumpcyjnych), mógł zażądać od kupującego zwrotu towaru lub obniżenia ceny zakupu z powodu wady tego towaru lub jeśli kupujący podlega podobnemu wynikającemu z tego prawu regresu. Ponadto jesteśmy zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, które kupujący musiał ponieść w stosunku do konsumenta końcowego w ramach późniejszego świadczenia z powodu wady towaru istniejącej w momencie przejścia ryzyka z nas na kupującego. Roszczenie jest wykluczone, jeśli kupujący nie wywiązał się należycie ze swoich obowiązków w zakresie kontroli i powiadamiania o wadach zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).
 5. Obowiązek wynikający z sekcji VI pkt. 4 jest wykluczone, o ile dotyczy wady opartej na oświadczeniach reklamowych lub innych umowach, które nie pochodzą od nas, lub jeśli kupujący udzielił specjalnej gwarancji konsumentowi końcowemu. Obowiązek ten jest również wyłączony, jeżeli sam kupujący nie był zobowiązany do wykonywania praw gwarancyjnych wobec konsumenta końcowego na podstawie przepisów ustawowych lub nie dokonał takiego zgłoszenia w odniesieniu do zgłoszonego mu roszczenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy Kupujący przyjął na siebie gwarancje wobec konsumenta końcowego, które wykraczają poza zakres ustawowy.
 6. Niezależnie od poniższych ograniczeń odpowiedzialności ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody na życiu, ciele i zdrowiu spowodowane niedbałym lub umyślnym naruszeniem obowiązków przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub naszych zastępców, a także za szkody objęte odpowiedzialnością na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt. Za szkody nieobjęte zdaniem 1, które wynikają z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia umowy, jak również z zamiaru oszustwa przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub naszych zastępców, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. W takim przypadku odpowiedzialność za szkody jest jednak ograniczona do przewidywalnych, typowych szkód, o ile my, nasi przedstawiciele prawni lub nasi zastępcy nie działali umyślnie. W zakresie, w jakim udzieliliśmy gwarancji jakości i/lub trwałości w odniesieniu do towarów lub ich części, ponosimy również odpowiedzialność w ramach tej gwarancji. Jednakże ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanej jakości lub trwałości, ale które nie występują bezpośrednio w towarach, tylko wtedy, gdy ryzyko takich szkód jest oczywiście objęte gwarancją jakości i trwałości.
 7. Ponosimy również odpowiedzialność za szkody spowodowane zwykłym niedbałym naruszeniem takich zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu kupujący regularnie polega i może polegać. Będziemy jednak ponosić odpowiedzialność tylko w takim zakresie, w jakim szkoda jest typowo związana z umową i jest możliwa do przewidzenia.
 8. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wykluczona niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia; dotyczy to w szczególności roszczeń deliktowych lub roszczeń o zwrot daremnych wydatków zamiast świadczenia; nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność zgodnie z sekcją IV pkt IV. 2 do sekcji IV nr. 5 niniejszych Warunków Sprzedaży. W zakresie, w jakim nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, ma to również zastosowanie do osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, pracowników, personelu, przedstawicieli i zastępców.
 9. Roszczenia odszkodowawcze kupującego z tytułu wady przedawniają się po upływie roku od daty dostawy towaru. Nie ma to zastosowania w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, za które my, nasi przedstawiciele prawni lub nasi zastępcy są odpowiedzialni, lub jeśli my, nasi przedstawiciele prawni działali umyślnie lub dopuścili się rażącego zaniedbania, lub jeśli nasi zwykli zastępcy działali umyślnie, lub jeśli kupujący jest konsumentem.
 10. Zmiany techniczne, które są uzasadnione dla przedmiotu lub wskazane w ramach postępu technicznego lub nieistotne zmiany i odchylenia, które nie wpływają na użyteczność lub zastosowanie co najmniej równoważnych materiałów lub komponentów, są zgodne z umową, pod warunkiem, że w wyniku tego nie powstają żadne zauważalne niedogodności dla kupującego.
 11. Przed wykonaniem ewentualnych prac instalacyjnych kupujący przekaże nam wszystkie plany dotyczące stanu podłoża, które w szczególności zawierają przebieg i lokalizację linii lub innych ważnych obiektów lub obciążeń, tak aby prace instalacyjne mogły zostać przeprowadzone bez szkód następczych. Podczas instalacji polegamy na tych dokumentach i nie przeprowadzamy własnych badań gleby. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletnych dokumentów, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania z naszej strony.

VII Zachowanie tytułu własności

 1. Dostarczone towary (towary zastrzeżone) pozostają naszą własnością do momentu uregulowania wszystkich roszczeń, w tym wszystkich roszczeń z tytułu salda rachunku bieżącego, które przysługują nam wobec kupującego obecnie lub w przyszłości. W przypadku zachowania kupującego stanowiącego naruszenie umowy, np. zwłoki w płatności, mamy prawo do odebrania towarów z zastrzeżeniem własności po wcześniejszym ustaleniu rozsądnego terminu. Jeśli odbierzemy zastrzeżone towary, będzie to stanowiło odstąpienie od umowy. Zajęcie przez nas towaru objętego zastrzeżeniem własności stanowi odstąpienie od umowy. Jesteśmy uprawnieni do realizacji zastrzeżonych towarów po ich odebraniu. Po odliczeniu rozsądnej kwoty na koszty realizacji, wpływy z realizacji zostaną potrącone z kwotami należnymi nam od kupującego.
 2. Kupujący powinien traktować towary podlegające zastrzeżeniu własności z należytą starannością i ubezpieczyć je odpowiednio do wartości odtworzeniowej od ognia, wody i szkód kradzieżowych na własny koszt. Prace konserwacyjne i kontrolne, które okażą się konieczne, muszą zostać przeprowadzone przez kupującego w odpowiednim czasie i na jego koszt.
 3. Kupujący jest uprawniony do prawidłowej sprzedaży i/lub wykorzystania zastrzeżonych towarów w transakcjach handlowych, o ile nie zalega z płatnością. Zastawy lub przewłaszczenia na zabezpieczenie są niedozwolone. Roszczenia z tytułu odsprzedaży lub z innego tytułu prawnego (ubezpieczenie, czyn niedozwolony) w odniesieniu do towarów objętych zastrzeżeniem własności (w tym wszystkie roszczenia z tytułu salda na rachunku bieżącym) zostały już w całości scedowane na nas przez kupującego w ramach zabezpieczenia; niniejszym przyjmujemy cesję. Odwoławczo upoważniamy kupującego do dochodzenia roszczeń przeniesionych na nas na jego rachunek we własnym imieniu. Autoryzacja polecenia zapłaty może zostać odwołana w dowolnym momencie, jeśli kupujący nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych. Kupujący nie jest również uprawniony do cesji tej wierzytelności w celu ściągnięcia wierzytelności w drodze faktoringu, chyba że jednocześnie zostanie ustanowione zobowiązanie faktora do spełnienia świadczenia wzajemnego w wysokości wierzytelności bezpośrednio na naszą rzecz tak długo, jak długo mamy jeszcze roszczenia wobec kupującego.
 4. Wszelkie przetwarzanie lub przekształcanie towarów podlegających zastrzeżeniu własności przez kupującego będzie w każdym przypadku wykonywane na naszą rzecz. Jeśli towary objęte zastrzeżeniem własności zostaną przetworzone z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości towarów objętych zastrzeżeniem własności (ostateczna kwota faktury z VAT) do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania. To samo stosuje się do nowej rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia, co do towarów objętych zastrzeżeniem własności. W przypadku nierozłącznego zmieszania towarów zastrzeżonych z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości towarów zastrzeżonych (ostateczna kwota faktury z VAT) do innych zmieszanych przedmiotów w momencie zmieszania. Jeśli przedmiot kupującego ma być uważany za główny przedmiot w wyniku mieszania, kupujący i my zgadzamy się, że kupujący przeniesie współwłasność tego przedmiotu na nas proporcjonalnie; niniejszym akceptujemy przeniesienie. Kupujący jest wyłącznym lub współwłaścicielem stworzonej w ten sposób rzeczy i przechowuje ją dla nas w bezpiecznym miejscu.
 5. W przypadku dostępu osób trzecich do towarów podlegających zastrzeżeniu własności, w szczególności zajęcia, kupujący wskaże naszą własność i niezwłocznie powiadomi nas o tym, abyśmy mogli wyegzekwować nasze prawa własności. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam poniesionych w związku z tym kosztów sądowych lub pozasądowych, odpowiedzialność za nie ponosi kupujący.
 6. Jesteśmy zobowiązani do zwolnienia papierów wartościowych, do których jesteśmy uprawnieni, o ile możliwa do zrealizowania wartość naszych papierów wartościowych przekracza roszczenia, które mają zostać zabezpieczone, o więcej niż 10%; w tym kontekście jesteśmy odpowiedzialni za wybór papierów wartościowych, które mają zostać zwolnione.

VIII Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji, prawo właściwe

 1. Miejscem wykonania i jurysdykcji dla dostaw i płatności (w tym działań na czekach i wekslach), a także wszelkich sporów wynikających między nami a kupującym z umów kupna zawartych między nami a kupującym jest nasza siedziba. Jesteśmy jednak również uprawnieni do pozwania kupującego w jego miejscu zamieszkania i/lub prowadzenia działalności. W przypadku konsumentów zastosowanie mają przepisy ustawowe.
 2. Stosunki między stronami umowy podlegają wyłącznie prawu obowiązującemu w Republice Federalnej Niemiec. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i międzynarodowych przepisów handlowych (CISG) jest wykluczone.

IX. Informacje dotyczące ochrony danych

 1. Osoba odpowiedzialna zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej „RODO”) jest T.Werk GmbH, Zur Schönhalde 10, 89352 Ellzee, zarejestrowana w rejestrze handlowym sądu rejonowego w Memmingen pod numerem HRB 15016, reprezentowana przez jedynego dyrektora zarządzającego Markusa Zieglera, telefon: +49 (0) 8283 997904-0; e-mail: info(at)t-werk.eu.
 2. Przetwarzamy dane osobowe kupującego wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego i realizacji naszych uzasadnionych interesów. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b i f DSGVO.
 3. Dane osobowe (w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) przekazane nam przez kupującego w ramach zawarcia umowy są niezbędne do zawarcia i realizacji stosunku umownego.
 4. Usuniemy dane osobowe kupującego po upływie ustawowych/podatkowych okresów przechowywania.
 5. Kupujący ma następujące prawa wobec nas w odniesieniu do swoich danych osobowych: prawo do informacji; prawo do sprostowania lub usunięcia; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych. Szczegóły wynikają z art. 15 i nast. RODO.
 6. Kupujący ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. Szczegóły wynikają z art. 77 ust. 1 RODO.